Mer om lågenergi – och passivhus

EstNor bygger även energisnåla och passivhus, dvs bostadshus vars uppvärmningskostnader har reducerats till nära noll. I samarbete mellan norska passivhusspecialister och EstNors byggingenjörer utarbetas olika lösningar för passivhus som redan har testats med framgång.

Flera lågenergi- och passivhus har redan uppförts, i den närmaste framtiden blir de ännu fler. På längre sikt ämnar EstNor att börja framställa alla sina elementhus som lågenergi- och passivhus eftersom det är en snabbt växande framtidstrend för bostadshus.

Några viktiga specifikationer av passivhus tillverkade av EstNor:

  • Passivhusets ytterväggsstomme är utförd i två avskilda delar för att undvika köldbryggor genom träet.
  • Ytterväggarnas isoleringsskikt är fr o m 350mm, takisolering fr o m 500mm. Värmeisoleringen utgörs av glasull Isover KL32 med värmekonduktivitet på endast 0,032 W/(mK). Husets värmetäthet kontrolleras med hjälp av värmekamera.
  • Fönstren är energisnåla fönster med bruten köldbrygga av Viking Windows med Uw<0,84W/(m2K).
  • Klimatskalets luftläckagetal n50 < 0,6 h⁻¹ oms/timme. Lufttätheten kontrolleras med en särskild luftläckageprovning („Blower door test“) som visar byggnadens täthet.

Luftläckageprovning („Blower door  test“):

Õhulekketest

Termografisk besiktning:

Termograafiline ülevaatus